KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

 1. Wstęp

Przedstawiona Koncepcja pracy jest efektem pracy dyrekcji i powołanego zespołu zadaniowego w składzie P. Kotlarczyk, M. Majewska, E. Zasada, M. Ziółkowska. Zespół uwzględnił:

 1. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na obecny rok szkolny,
 2. Wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej przeprowadzonej w minionym roku szkolnym,
 3. Wnioski zespołów przedmiotowych,
 4. Środowisko lokalne w którym znajduje się placówka.

 

Mocne strony:

 1. Duża liczba absolwentów kontynuujących naukę w szkołach kończących się maturą.
 2. Sukcesy uczniów (laureaci, finaliści) w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty.
 3. Sukcesy uczniów osiągnięte w zawodach sportowych oraz konkursach tematycznych.
 4. Wysokie kwalifikacje nauczycieli.
 5. Bardzo bogata i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych.
 6. Bardzo dobra atmosfera w placówce szkolnej, sprzyjająca rozwojowi intelektualnemu uczniów.
 7. Bardzo dobrze działające zespoły przedmiotowe, zespół do spraw ewaluacji, zespoły oddziałowe.
 8. Dobrze działający Samorząd Uczniowski.
 9. Bardzo dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Słabe strony:

 1. Niewystarczające zaangażowanie rodziców w działania szkoły.
 2. Małe aspiracje życiowe niektórych uczniów.
 3. Znikome zainteresowanie uczniów literaturą dodatkową (czasopisma i książki).

 

 

 1. Wizja szkoły

Nasza szkoła wprowadza uczniów w świat nauki na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, rozwija ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Kształtuje umiejętności społeczne pożądane we współczesnym i stale rozwijającym się społeczeństwie i świecie.

Nasi absolwenci:

 • wyrastając z tradycji i kultury regionalnej, czują się obywatelami Polski oraz przejawiają mocno zakorzeniony patriotyzm lokalny
 • znają i szanują zasady demokracji
 • przejawiają twórcze postawy, potrafią rozwiązywać problemy i radzić sobie
  z zagrożeniami współczesnej cywilizacji
 • wykazują odpowiedzialność w działaniu i realizując własne cele, szanują godność
  i prawa innych ludzi
 • mają rozbudzone potrzeby i nawyki intelektualne
 • są przygotowani do dalszego kształcenia.

 

III. Misja szkoły

 

„Dążymy do doskonałości- szkoła otwiera przed Tobą świat”

 

Zespół Szkół w Kowalu jest szkołą publiczną świadczącą usługi uczniom, rodzicom
i środowisku.

Placówka szkolna uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażanie ich
w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie,
a w szczególności – umiejętności dotyczące zdobywania dalszej wiedzy. Szkoła wyposaża uczniów w materiały naukowe i narzędzia dydaktyczne niezbędnych do podnoszenia ich wiedzy oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań.

Szkoła, harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewnia możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku. Szkoła dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.

Nauczyciele w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego jak i tradycji.

Zespół Szkół stosuje i rozwija nowe techniki edukacji, wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody i środki multimedialne, dba o najwyższy poziom techniczny swojej działalności.

 

1.1. Zespół Szkół a uczniowie i rodzice

 

Szkoła służy społeczeństwu i przede wszystkim przed nim ponosi odpowiedzialność za swoją działalność. Kieruje się szacunkiem dla ucznia i odpowiedzialnością za realizowane programy. Programy nauczania harmonijnie łączą realizację zadań szkoły publicznej
z zaspokojeniem zróżnicowanych potrzeb dzieci i młodzieży. Program powinien pomóc młodemu człowiekowi w zrozumieniu otaczającej go rzeczywistości i znalezieniu w niej swojego miejsca.

Szkoła realizuje programy poszczególnych zajęć, także zajęć pozalekcyjnych, które zawierają różne treści skierowane do określonych grup uczniów.

Szkoła bada i analizuje potrzeby uczniów oraz publikuje wyniki tych badań, tworzy mechanizmy dialogu z rodzicami i współpracuje z reprezentacjami rodziców i uczniów.
W planowaniu pracy szkoły uwzględnia opinię rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania, jednocześnie realizując pełny zakres zadań wynikających z szeroko pojętego interesu publicznego.

 

1.2. Zespól Szkół a wartości demokratyczne

 

Zadaniem szkoły jest nie tylko dostarczać wiedzę i kształcić umiejętności w zakresie tradycyjnych dyscyplin naukowych, ale w istotnym stopniu dostarczać informację i pomagać w dokonywaniu bezstronnej analizy wydarzeń i procesów zachodzących w całym kraju
i w świecie w sposób przygotowujący uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji praw obywatela.

Szkoła wspiera poznawanie mechanizmów i instytucji systemu demokratycznego oraz gospodarki kraju, wprowadza uczniów w istotę procesów zachodzących w kraju i na scenie międzynarodowej.

 

1.3 Zespół Szkół a kultura

 

Szkoła zmierza do wzmocnienia poczucia tożsamości i wspólnoty narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania w różnorodnych formach polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Pełni rolę kulturotwórczą, kształtując wrażliwość estetyczną, umożliwiając uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej. Stara się upowszechnić nawyk czytania wśród dzieci i młodzieży. Jednocześnie szkoła wspomaga uczniów w poznawaniu kultury europejskiej i światowej.

 

1.4 Zespół Szkół a techniczne wspomaganie edukacji

 

Szkoła oferuje uczniom i nauczycielom korzystanie z dorobku nauki i techniki podczas wszystkich zajęć organizowanych w szkole. Kształci umiejętność korzystania
z multimedialnych środków przekazu informacji, zapewniając dostęp do sieci komputerowych. Środki techniczne mają na celu uatrakcyjnianie realizacji programu nauczania. Szkoła ułatwia nauczycielom dostęp do potrzebnych pomocy dydaktycznych
i stały rozwój warsztatu pracy.

 

 

 1. Obszary pracy szkoły

 

 1. a) działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły;
 2. b) procesy zachodzące w szkole;
 3. c) funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym;
 4. d) zarządzanie szkołą.

 

 

 

 1. Zadania w poszczególnych obszarach

 

OBSZARY ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI  
 

 

 

 

Działalność dydaktyczno – wychowawcza

i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły

 

1. Przeprowadzenie próbnego EG kl. III XII Nauczyciele uczący  
2. Opracowanie wyników próbnego EG i prezentacja na posiedzeniu RP I Przewodniczący zespołów przedmiotowych  
3. Wdrażanie wniosków z próbnego EG Do końca roku szkolnego Nauczyciele uczący  
4. Zorganizowanie i efektywne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. IX-VI Wszyscy nauczyciele  
5.Organizacja konkursów przedmiotowych organizowanych przez kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty na etapie szkolnym IX-VI    
6. Udział uczniów w różnego rodzaju zawodach sportowych oraz konkursach szkolnych i międzyszkolnych

 

IX-VI    
7. Efektywna realizacja projektów edukacyjnych w kl. II gimnazjum

 

IX-V    
8. Efektywna realizacja Programu Wychowawczego IX-VI    
10. Efektywna realizacja Programu Profilaktyki      
11. Organizacja wycieczek klasowych i szkolnych IX-VI    
12. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z orzeczeniem poradni i korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej IX-VI    
13. Efektywne prowadzenie nauczania indywidualnego IX-VI    
14. Bezpieczeństwo podczas przerw:

a) opracowanie harmonogramu dyżurów

b) efektywne ich prowadzenie

IX-VI    
15. Organizowanie apeli i akademii

 

IX-VI    
 

 

 

 

Procesy zachodzące w szkole

 

1.Współpraca nauczycieli i wychowawców działających w ramach zespołów przedmiotowych IX-VI    
2.Efektywna działalność zespołu do spraw ewaluacji IX-VI    
4. Inspirowanie nauczycieli do prowadzenia innowacji pedagogicznej IX-VI    
5. Prezentacja osiągnięć uczniów:

a) na stronie internetowej strony

b) na apelu

 

Na bieżąco    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

 

 
1.Systematyczne prowadzenie strony internetowej szkoły

 

IX-VI    
2. Organizowanie i współorganizowanie imprez środowiskowych:

a) Odzyskanie Niepodległości

b) Święty Mikołaj Przyjeżdża do Kowala

c) Dzień Babci i Dziadka

d) Dzień Kobiet

e) Jarmark Kazimierzowski

 

     
3.Podejmowanie działań we współpracy z Radą Rodziców mających na celu aktywny udział rodziców w życiu szkoły

 

     
4. Organizacja spotkań z rodzicami i prezentacja osiągnięć uczniów      
5. Uchwalenie przez Radę Rodziców

a) Programu Wychowawczego

b) Programu Profilaktyki

     
6. Wspólne opracowanie z Radą Rodziców oraz przedstawienie rodzicom koncepcji pracy szkoły

 

IX    
7. Pedagogizacja rodziców:

– zajęcia z doradztwa zawodowego

– omówienie wyników próbnego EG oraz organizacji EG;

-przedstawienie zasad prowadzenia projektu edukacyjnego

– omówienie procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (instrukcja dla uczniów)

III    
8. Współpraca z: GWPK, PCK, OSP w Kowalu, Poradnią PP w Lubieniu Kujawskim, Biblioteką Miejską

 

Zgodnie z potrzebami    
9. Organizacja turniejów, zawodów szkolnych na orliku.      
 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie szkołą

 

1.Organizacja szkoleń Rady Pedagogicznej wg planu RP.    
2. Przydział obowiązkowych i dodatkowych zajęć nauczycielom i innym pracownikom szkoły IX    
3.Zakup niezbędnych pomocy i książek, czasopism, poradników IX-X    
4. Nadzór nad całością pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej gimnazjum IX-VIII    

 

 1. Ewaluacja koncepcji polega na
 2. bieżącej obserwacji, realizacji zadań;
 3. ocenie realizacji po całym roku.

Zmiany w koncepcji mogą być dokonywane w trakcie roku przez zainteresowane osoby po wcześniejszej akceptacji przez dyrektora i Rady Pedagogicznej.

Z powyższą Koncepcją Pracy Szkoły zapoznali się, pozytywnie ocenili i uchwalili do realizacji:

– Rada Pedagogiczna w dniu

– Rada Rodziców w dniu

– Samorząd Uczniowski w dniu