Menu ucznia

Warszawa

Kalendarz szkolny

poprzednim miesiącu kwiecień 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Egzamin ósmoklasisty
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
Wpisany przez Dyrekcja Szkoły   
piątek, 27 marca 2020 16:03

Drodzy Ósmoklasiści !

Przystępujemy do próbnego egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Centralną

Komisję Egzaminacyjną (CKE) i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Arkusze egzaminacyjne w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb

uczniów, zostaną umieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl)

oraz na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej (www.oke.gda.pl) w dniu egzaminu

z danego przedmiotu.

Język polski

30 marca godz. 9.00

Czas trwania – 120 min (arkusz standardowy)

Arkusz dostosowany do potrzeb uczniów – 180 min

Matematyka

31 marca godz. 9.00

Czas trwania -100 min (arkusz standardowy)

Arkusz dostosowany do potrzeb uczniów - 150 min

Język angielski

1 kwietnia godz. 9.00

Czas trwania -90 min (arkusz standardowy)

Arkusz dostosowany do potrzeb uczniów – 135 min


 

Po pobraniu arkusza ze strony internetowej CKE lub OKE około godz. 9.00 w danym

dniu z danego przedmiotu, uczniowie w domu samodzielnie rozwiązują zadania w takim

czasie,jaki jest przeznaczony na ich wykonanie. Zapisują odpowiedzi w następującej

formie (do wyboru):

 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie dołączona do arkusza

(plik edytowany, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo i

przesłać do nauczyciela lub nanieść odpowiedzi ręcznie na kartę odpowiedzi, następnie

zrobić jej zdjęcie i przesłać nauczycielowi);

 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania,

odpowiedzi, zwłaszcza otwarte, należy zapisywać bardzo wyraźnie, zrobić zdjęcia

i następnie przesłać je nauczycielowi (jeżeli uczeń dysponuje drukarką, może

wydrukować strony arkusza, rozwiązać zadania i przesłać ich zdjęcia nauczycielowi)

Uwzględniając szereg czynności technicznych, które zdający musi wykonać (pobranie

arkusza, jego ewentualne wydrukowanie, przesłanie odpowiedzi w formie pliku lub zdjęć)

czas dostarczenia rozwiązań wydłużamy do 30 minut od momentu zakończenia

rozwiązywania zadań.

Odpowiedzi z języka polskiego należy przesłać nie później niż do 11.30 (arkusz

standardowy), 12.30 (dyslektycy) :

 • klasa VIIIa Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na konto Messenger p. K. Narazińskej

 • klasa VIIIb Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na konto Messenger p. Guziejewskiej

Odpowiedzi z matematyki należy przesłać nie później niż do 11.10 (arkusz

standardowy), 12.00 (dyslektycy):

Klasa VIIIa i VIIIb – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na konto Messenger p. M. Rynieckiej

Odpowiedzi z języka angielskiego należy przesłać nie później niż do 11.00

(arkusz stanardowy), 11.45 (dyslektycy):

Klasa VIIIa i VIIIb – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na konto Messenger p. A. Szatkowskiej

Informacja zwrotna od nauczycieli z wynikiem egzaminu próbnego oraz komentarzem

zostanie przesłana uczniom indywidualnie po 08.04.2020 ( data przesłania zasad oceniania

dyrektorom szkół przez CKE).

Wszyscy uczniowie klas ósmych naszej szkoły są zobowiązani do przystąpienia do

egzaminów i dostosowania się do powyższej instrukcji. Jest to dobra okazja, aby sprawdzić

swoje wiadomości i umiejętności tuż przed egzaminami właściwymi. Zachęcamy,

więc do samodzielnej i rzetelnej pracy podczas rozwiązywania zadań. Życzymy powodzenia!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalu

 

 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
Wpisany przez Anna Szatkowska   
piątek, 28 lutego 2020 14:29

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram

 

Daty egzaminów

Czas trwania egzaminów

W terminie głównym

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język angielski – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

120 min; dyslektycy – 180 min

 

100 min; dyslektycy – 150 min

 

90 min ; dyslektycy - 135 min

W terminie dodatkowym

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język angielski – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:0

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminów -19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminu:

1.Uczniów, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

2.Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

3.Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

4.O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

5.Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

6.Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

7.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

8.W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

9.Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

10.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności.

11.Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty

b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

12.Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

13.Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego.

14.Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki.

15.Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

16.W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych – w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

17.Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.

18.Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

19.Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

20.W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

21.Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania podczas egzaminu.

22.Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.

23.Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

24.Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (nie dotyczy dyslektyków)

 
Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty
Wpisany przez Dyrekcja Szkoły   
środa, 27 lutego 2019 21:13

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępnetutaj.

Informatory, arkusze, harmonogram, komunikaty oraz materiały dodatkowe dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

 

 


Ważne daty

Brak wydarzeń

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Statystyki strony

Artykułów : 1526
Zakładki : 17

Licznik odwiedzin

Dzisiaj305
Wczoraj343
Tydzień648
Miesiąc2025
Wszystkie882995

Dzwonki

 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.55 - 9.40
 3. 9.50 - 10.35
 4. 10.45 - 11.30
 5. 11.45 - 12.30
 6. 12.40 - 13.25
 7. 13.30 - 14.15
 8. 14.20 - 15.05
 9. 15.10 - 15.55

Przyjazna Szkoła

Pobierz bezpłatny program PIT Projekt 2017!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Z wielką radością informujemy,

że Stowarzyszenie Rodziców na

Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła"

w ramach projektu - stanowiącego realizację

pomocy  Stowarzyszenia w Akcji

,,1% dla mojej szkoły"

w kwocie 9234,70 zł zakupiliśmy dwie

tablice interaktywne, znaki drogowe

do miasteczka ruchu

drogowego i stroje sportowe.

Zakupione pomoce służą realizacji

 procesu dydaktycznego w naszej szkole.