Menu ucznia

Warszawa

Kalendarz szkolny

poprzednim miesiącu październik 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Egzamin ósmoklasisty
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH
Wpisany przez Dyrektor Szkoły Anna Prokopiak-Lewandowska   
czwartek, 21 maja 2020 11:17

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU

w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klas ósmych szkoła zapewnia konsultacje indywidualne i grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

 1. Konsultacje są dobrowolne i mogą w nich wziąć udział uczniowie wyłącznie za zgodą rodziców. Do szkoły należy dostarczyć:
 • podpisane przez rodziców oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty lub w holu szkoły)
 • podpisaną przez rodziców zgodę na wykonanie pomiaru temperatury (do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty lub w holu szkoły)
 1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Konsultacje odbywają się według dostępnego na stronie szkoły w zakładce dokumenty oraz wywieszonego w holu szkoły harmonogramu konsultacji indywidualnych i grupowych.
 3. W grupie podczas konsultacji zbiorowych może przebywać do 12 uczniów. Każda grupa ma wyznaczoną stałą sale na konsultacje:

Klasa VIII a – I grupa (nr dziennika od 1 do 11) – sala 004

II grupa (nr dziennika od 12 do 22) – sala 104

Klasa VIII b – I grupa (nr dziennika od 1 do 9) – sala 216

II grupa (nr dziennika od 10 do 19) – sala 213

 

 1. 5. Uczniowie biorący udział w konsultacjach:
 • · zobligowani są do wcześniejszego umówienia z nauczycielem godziny spotkania telefonicznie, e-mailowo lub poprzez komunikator internetowy.
 • · nieumawiania się na konsultacje, jeżeli są chorzy lub w ich domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • · zabierania do szkoły własnego zestawu podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • · w drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • · wszyscy uczniowie wchodzący do szkoły na konsultacje zobligowani są do pomiaru temperatury oraz do dezynfekcji rąk, a jeżeli mają przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji do natychmiastowego umycia rąk.
 • · bezwzględnego stosowania zasady higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zachowywania dystansu, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 • · zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania oraz stosownego zwracania uwagi innym w tym zakresie.
 • · unikania większych skupisk uczniów, zachowywania dystansu przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • · UWAGA!!! Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Rodzice i uczniowie, którzy będę brać udział w konsultacjach zobowiązani są do zapoznania się z „Wewnętrznymi Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 wraz z procedurami przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole oraz procedurami postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia”. Procedury są dostępne na stronie szkoły w zakładce nauka zdalna oraz w holu szkoły (tablica informacyjna). Wszystkie osoby, które w najbliższych dniach będą wchodziły do budynku szkoły zobowiązane są stosować się do powyższych procedur.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

Anna Prokopiak-Lewandowska

 
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Wpisany przez Dyrekcja Szkoły   
wtorek, 19 maja 2020 09:32

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

 

 

 

 

W terminie głównym

Data i godzina

egzaminu

 

Czas trwania egzaminu

Arkusz standardowy

Arkusz z dostosowaniem

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

 

język angielski –18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

120 min

 

 

100 min

 

 

 

90 min

 

 

180 min

 

 

150 min

 

 

 

135 min

 

W terminie dodatkowym

język polski – 7 lipca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

język angielski – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r

 
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020
Wpisany przez Dyrekcja Szkoły   
wtorek, 19 maja 2020 09:22

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:

 

 1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
  niż do 29 maja 2020 r.
 2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
 • przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
  o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych
  sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej
  w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
 • wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
 • wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty
  (w przypadku języków obcych)
 • zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających
  w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej
  w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin
  w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej
  na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
 • wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
 • jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły
 • poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin

 1.W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu.

2.Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu z przesunięciem czasowym – spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet z ostatnią grupą, jeżeli w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem egzaminacyjnym.

 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
Wpisany przez Dyrekcja Szkoły   
piątek, 27 marca 2020 16:03

Drodzy Ósmoklasiści !

Przystępujemy do próbnego egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez Centralną

Komisję Egzaminacyjną (CKE) i okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Arkusze egzaminacyjne w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb

uczniów, zostaną umieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl)

oraz na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej (www.oke.gda.pl) w dniu egzaminu

z danego przedmiotu.

Język polski

30 marca godz. 9.00

Czas trwania – 120 min (arkusz standardowy)

Arkusz dostosowany do potrzeb uczniów – 180 min

Matematyka

31 marca godz. 9.00

Czas trwania -100 min (arkusz standardowy)

Arkusz dostosowany do potrzeb uczniów - 150 min

Język angielski

1 kwietnia godz. 9.00

Czas trwania -90 min (arkusz standardowy)

Arkusz dostosowany do potrzeb uczniów – 135 min


 

Po pobraniu arkusza ze strony internetowej CKE lub OKE około godz. 9.00 w danym

dniu z danego przedmiotu, uczniowie w domu samodzielnie rozwiązują zadania w takim

czasie,jaki jest przeznaczony na ich wykonanie. Zapisują odpowiedzi w następującej

formie (do wyboru):

 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie dołączona do arkusza

(plik edytowany, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo i

przesłać do nauczyciela lub nanieść odpowiedzi ręcznie na kartę odpowiedzi, następnie

zrobić jej zdjęcie i przesłać nauczycielowi);

 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania,

odpowiedzi, zwłaszcza otwarte, należy zapisywać bardzo wyraźnie, zrobić zdjęcia

i następnie przesłać je nauczycielowi (jeżeli uczeń dysponuje drukarką, może

wydrukować strony arkusza, rozwiązać zadania i przesłać ich zdjęcia nauczycielowi)

Uwzględniając szereg czynności technicznych, które zdający musi wykonać (pobranie

arkusza, jego ewentualne wydrukowanie, przesłanie odpowiedzi w formie pliku lub zdjęć)

czas dostarczenia rozwiązań wydłużamy do 30 minut od momentu zakończenia

rozwiązywania zadań.

Odpowiedzi z języka polskiego należy przesłać nie później niż do 11.30 (arkusz

standardowy), 12.30 (dyslektycy) :

 • klasa VIIIa Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na konto Messenger p. K. Narazińskej

 • klasa VIIIb Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na konto Messenger p. Guziejewskiej

Odpowiedzi z matematyki należy przesłać nie później niż do 11.10 (arkusz

standardowy), 12.00 (dyslektycy):

Klasa VIIIa i VIIIb – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na konto Messenger p. M. Rynieckiej

Odpowiedzi z języka angielskiego należy przesłać nie później niż do 11.00

(arkusz stanardowy), 11.45 (dyslektycy):

Klasa VIIIa i VIIIb – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na konto Messenger p. A. Szatkowskiej

Informacja zwrotna od nauczycieli z wynikiem egzaminu próbnego oraz komentarzem

zostanie przesłana uczniom indywidualnie po 08.04.2020 ( data przesłania zasad oceniania

dyrektorom szkół przez CKE).

Wszyscy uczniowie klas ósmych naszej szkoły są zobowiązani do przystąpienia do

egzaminów i dostosowania się do powyższej instrukcji. Jest to dobra okazja, aby sprawdzić

swoje wiadomości i umiejętności tuż przed egzaminami właściwymi. Zachęcamy,

więc do samodzielnej i rzetelnej pracy podczas rozwiązywania zadań. Życzymy powodzenia!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kowalu

 

 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
Wpisany przez Anna Szatkowska   
piątek, 28 lutego 2020 14:29

Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram

 

Daty egzaminów

Czas trwania egzaminów

W terminie głównym

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język angielski – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

120 min; dyslektycy – 180 min

 

100 min; dyslektycy – 150 min

 

90 min ; dyslektycy - 135 min

W terminie dodatkowym

1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język angielski – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:0

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminów -19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminu:

1.Uczniów, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

2.Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie: długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

3.Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

4.O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

5.Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

6.Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej.

7.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

8.W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

9.Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

10.W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności.

11.Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty

b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

12.Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

13.Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających: a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego.

14.Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki.

15.Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych. przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

16.W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych – w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego oraz identyfikator szkoły.

17.Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.

18.Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

19.Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

20.W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.

21.Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania podczas egzaminu.

22.Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.

23.Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

24.Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (nie dotyczy dyslektyków)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Ważne daty

Cz Paź 29
Ślubowanie Klas Pierwszych

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Statystyki strony

Artykułów : 1625
Zakładki : 19

Licznik odwiedzin

Dzisiaj69
Wczoraj143
Tydzień516
Miesiąc4096
Wszystkie926003

Dzwonki

 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.55 - 9.40
 3. 9.50 - 10.35
 4. 10.45 - 11.30
 5. 11.45 - 12.30
 6. 12.40 - 13.25
 7. 13.30 - 14.15
 8. 14.20 - 15.05
 9. 15.10 - 15.55

Przyjazna Szkoła

Pobierz bezpłatny program PIT Projekt 2017!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Z wielką radością informujemy,

że Stowarzyszenie Rodziców na

Rzecz Pomocy Szkołom ,,Przyjazna Szkoła"

w ramach projektu - stanowiącego realizację

pomocy  Stowarzyszenia w Akcji

,,1% dla mojej szkoły"

w kwocie 9234,70 zł zakupiliśmy dwie

tablice interaktywne, znaki drogowe

do miasteczka ruchu

drogowego i stroje sportowe.

Zakupione pomoce służą realizacji

 procesu dydaktycznego w naszej szkole.