• Programy wprowadzone po powrocie z nauki zdalnej:

  • "Poznaj Polskę"

   W ramach projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Szkoła otrzyma dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki:

   • jednodniowej – do kwoty 5 tys. zł,
   • dwudniowej - do kwoty 10 tys. zł,
   • trzydniowej – do kwoty 15 tys. zł.

   "WF z AWF"

   Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

    

   #SzczepimySię

   Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów.  Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych. 

   Szczepienia będą organizowane przez podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień i będą odbywały się według następującego harmonogramu: 

   • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
   • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
   • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień

    Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna. 

   "Pomagamy" - całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

   Od poniedziałku, 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

   Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

   Po okresie izolacji wielu młodych ludzi musi sobie poradzić od nowa z różnego rodzaju relacjami i związanymi z tym emocjami. Niejednokrotnie dzieci są ofiarami przemocy i agresji – słownej, a także fizycznej ze strony rówieśników lub dorosłych, są coraz bardziej samotne, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii dzieci będą mogły skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

   W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

   Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo

    

   Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów

   Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie. Decyzja o wykorzystaniu i organizacji zajęć wspomagających należy do dyrektora szkoły, który w uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustala przedmiot lub przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów wszystkich oddziałów oraz możliwości organizacyjne szkoły. 

   Zajęcia będą organizowane: 

   • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; 
   • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów). 

   Szacujemy, że z zajęć skorzystać może ok. 3,4 mln uczniów. 

    

  • W szkole realizowane są akcje wspierające zdrowe odżywianie:

  •  

    

    „Owoce i warzywa w szkole”       

   Program jest działaniem zmierzającym do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, walką z nadwagą i otyłością. Program ma na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się nawyki żywieniowe.

   „Szklanka mleka dla każdego ucznia” 

   Celem pro­gramu jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych.

    

  • Szkoła bierze udział w akcjach promowanych przez Ministra Edukacji Narodowej

  • „Szkoła pamięta”

   Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

   „Rodacy Bohaterom”

   Rodacy Bohaterom to program stworzony w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Celem programu jest zbiórka darów na Święta pod nazwą “Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”. Obecnie Rodacy Bohaterom to obok zbiórki darów dla weteranów, także szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami.

   „Szkoła do hymnu”

   "Szkoła do hymnu" to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”). Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w rocznicę niepodległości. Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w akcji otrzymują pamiątkowy dyplom. 

   „Razem na święta”  

   Celem przedsięwzięcia jest pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach akcji uczniowie i nauczyciele mogą: przekazać własnoręcznie wykonane upominki seniorom ze swojego najbliższego otoczenia; przygotować świąteczne kartki z życzeniami; zorganizować przedświąteczne spotkanie (np. koncert kolęd) integrujące lokalną społeczność; pomóc osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach; odwiedzić nauczycieli i pracowników szkoły będących na emeryturze; zorganizować zbiórkę darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt.

   „Zdrowo jem, więcej wiem”

   Celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

    

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • "Zaprzyjaźnij się z osoba niewidomą”

   Celem programu jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. 

    

  • Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku:

  • „Trzymaj formę”

   „Trzymaj formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

   „Nie pal przy mnie proszę”

   Głównym celem programu jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

   „Bieg po zdrowie”

   „Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

   „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

   Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych dla placówek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, poznają sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi oraz zaznajomią się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami.

   „Znajdź właściwe rozwiązanie”

   Jest to program profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Głównym celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów klas szkół podstawowych.

   „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”

   Program edukacyjny w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klas młodszych szkół podstawowych. Program realizowany jest przez szkoły na całym świecie i dociera do ponad 50 milionów dzieci w 30 wersjach językowych w 80 krajach. Celem głównym jest zmniejszenie występowania próchnicy zębów u dzieci.

   „Dopalacze-trzecia strona zjawiska”

   Celem programu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnego wpływu „dopalaczy” na zdrowie i życie człowieka oraz kształtowanie postawy asertywnej wobec osób proponujących ich zażycie.

   "Znamię! Znam je?"

   Program edukacyjny „Znamię! Znam je?” realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie z Wojewódzkim i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi pod honorowym patronatem merytorycznym i nadzorem Akademii Czerniaka.

   Program edukacyjny „Znamię! Znam je?” dotyczy profilaktyki czerniaka dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Może pojawić się na skórze, ale także w obrębie ust, nosa oraz gałki ocznej. Charakteryzuje się agresywnym wzrostem oraz możliwością tworzenia przerzutów, które są trudne do leczenia. Usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana pozwala na wyleczenie ponad 80%  chorych.

   "Przyjazny tornister"

   Głównym celem tego programu edukacyjnego jest profilaktyka wad postawy oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała uczniów. Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach mogą przyczynić się do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych dzieci.

   "Dobre sposoby na mikroby"

   W ramach tego programu został przygotowany scenariusz zajęć dydaktycznych pt. "Koronawirusa się wystrzegamy, ręce zawsze czyste mamy".

   W oparciu o ten materiał zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli wśród dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) oraz wieku wczesnoszkolnym (np. klasie I).

   Cele ogólne przedsięwzięcia:

   • poznanie zagrożeń związanych z koronawirusem,
   • utrwalenie wiedzy na temat dbania o higienę osobistą,
   • wdrażanie do dbałości o zdrowie własne i rówieśników.

    

  • Szkoła uczestniczy w akcjach:

  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

   Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

   „Drzewko za butelkę”

   Akcja „Drzewko za butelkę” polega na zbieraniu zużytych butelek PET, które następnie kierowane są do recyklingu. W zamian placówki uczestniczące w akcji otrzymują sadzonki drzew i krzewów oraz nagrody, dyplomy i upominki. Nagradzani są również indywidualni uczestnicy, którzy zbiorą najwięcej butelek.

   „Tęczowy Parasol”

   Celem akcji jest zbieranie środków na rehabilitację dzieci oraz zajęcia wspomagające.  Stowrzyszenie organizujemy charytatywne imprezy kulturalne i okolicznościowe w celu pozyskiwania środków na swoją działalność. Prowadzona jest akcja zbierania plastikowych nakrętek - „Rozkręcamy się”.

   „Zbiórka Makulatury”   

   Nadrzędnym celem akcji jest wyrobienie nawyku segregacji odpadów oraz podniesienia świadomości ekologicznej. Dzięki zbiórce makulatury  uczniowie wdrażani są  do działań na rzecz ochrony środowiska. 

   „Zbieramy kasztany dla zwierząt leśnych”

   W ramach akcji zbierane są dary jesieni, które podczas zimowych chłodów, stanowić będą najlepsze źródło pokarmu dla leśnych mieszkańców.

    

   „Sprzątanie świata”

   „Sprzątanie świata" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

   Działaj z imPETem”

   Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

   „Mała Książka –wieli człowiek”

   W szkołach podstawowych realizowany jest trzeci etap kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, który został przygotowany z myślą o dzieciach stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

   ”#przytul dziecko”

   Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.

   „By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu”.

      

    

  • W szkole realizowane są akcje:

  • Szkolny Klub Sportowy (SKS
    

   Program ten to systemowe działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym. Program realizowany jest w środowisku szkolnym. Jego głównym celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, inwestycja w kadry nauczycielskie prowadzące atrakcyjne zajęcia sportowe, budowa systemu identyfikacji utalentowanych uczniów, którzy mogą zostać skierowani do sekcji sportowych.

      
      
      
      

    

  • W szkole realizowane są warsztaty:

  • DOVE SELF-ESTEEM

   Bierzemy udział w programie Dove Self-Esteem skierowanym do młodzieży w celu rozwiązania problemu niskiej samooceny i negatywnego postrzegania swojego ciała. 

    

  • Dove
   Szczegóły na temat warsztatów Dove
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie