• W szkole realizowane są akcje wspierające zdrowe odżywianie:

  •  

    

    „Owoce i warzywa w szkole”       

   Program jest działaniem zmierzającym do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, walką z nadwagą i otyłością. Program ma na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się nawyki żywieniowe.

   „Szklanka mleka dla każdego ucznia” 

   Celem pro­gramu jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych.

    

  • Szkoła bierze udział w akcjach promowanych przez Ministra Edukacji Narodowej

  • „Szkoła pamięta”

   Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

   „Rodacy Bohaterom”

   Rodacy Bohaterom to program stworzony w 2010 roku przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Celem programu jest zbiórka darów na Święta pod nazwą “Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”. Obecnie Rodacy Bohaterom to obok zbiórki darów dla weteranów, także szeroki obszar edukacji historycznej, dbanie o polskie kwatery na Kresach, współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami.

   „Szkoła do hymnu”

   "Szkoła do hymnu" to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”). Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego w rocznicę niepodległości. Wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które zgłoszą swój udział w akcji otrzymują pamiątkowy dyplom. 

   „Razem na święta”  

   Celem przedsięwzięcia jest pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach akcji uczniowie i nauczyciele mogą: przekazać własnoręcznie wykonane upominki seniorom ze swojego najbliższego otoczenia; przygotować świąteczne kartki z życzeniami; zorganizować przedświąteczne spotkanie (np. koncert kolęd) integrujące lokalną społeczność; pomóc osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach; odwiedzić nauczycieli i pracowników szkoły będących na emeryturze; zorganizować zbiórkę darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt.

   „Zdrowo jem, więcej wiem”

   Celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

    

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • "Zaprzyjaźnij się z osoba niewidomą”

   Celem programu jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. 

    

  • Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku:

  • „Trzymaj formę”

   „Trzymaj formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

   „Nie pal przy mnie proszę”

   Głównym celem programu jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

   „Bieg po zdrowie”

   „Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

   „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

   Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odkleszczowych dla placówek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, poznają sposoby przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi oraz zaznajomią się ze sposobami zapobiegania i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami.

   „Znajdź właściwe rozwiązanie”

   Jest to program profilaktyki palenia tytoniu przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Głównym celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów klas szkół podstawowych.

   „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”

   Program edukacyjny w zakresie higieny jamy ustnej dla uczniów klas młodszych szkół podstawowych. Program realizowany jest przez szkoły na całym świecie i dociera do ponad 50 milionów dzieci w 30 wersjach językowych w 80 krajach. Celem głównym jest zmniejszenie występowania próchnicy zębów u dzieci.

   „Dopalacze-trzecia strona zjawiska”

   Celem programu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnego wpływu „dopalaczy” na zdrowie i życie człowieka oraz kształtowanie postawy asertywnej wobec osób proponujących ich zażycie.

    

  • Szkoła uczestniczy w akcjach:

  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”

   Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

   „Drzewko za butelkę”

   Akcja „Drzewko za butelkę” polega na zbieraniu zużytych butelek PET, które następnie kierowane są do recyklingu. W zamian placówki uczestniczące w akcji otrzymują sadzonki drzew i krzewów oraz nagrody, dyplomy i upominki. Nagradzani są również indywidualni uczestnicy, którzy zbiorą najwięcej butelek.

   „Tęczowy Parasol”

   Celem akcji jest zbieranie środków na rehabilitację dzieci oraz zajęcia wspomagające.  Stowrzyszenie organizujemy charytatywne imprezy kulturalne i okolicznościowe w celu pozyskiwania środków na swoją działalność. Prowadzona jest akcja zbierania plastikowych nakrętek - „Rozkręcamy się”.

   „Zbiórka Makulatury”   

   Nadrzędnym celem akcji jest wyrobienie nawyku segregacji odpadów oraz podniesienia świadomości ekologicznej. Dzięki zbiórce makulatury  uczniowie wdrażani są  do działań na rzecz ochrony środowiska. 

   „Zbieramy kasztany dla zwierząt leśnych”

   W ramach akcji zbierane są dary jesieni, które podczas zimowych chłodów, stanowić będą najlepsze źródło pokarmu dla leśnych mieszkańców.

    

   „Sprzątanie świata”

   „Sprzątanie świata" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

   Działaj z imPETem”

   Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

   „Mała Książka –wieli człowiek”

   W szkołach podstawowych realizowany jest trzeci etap kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, który został przygotowany z myślą o dzieciach stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

   ”#przytul dziecko”

   Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.

   „By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu”.

      

    

  • W szkole realizowane są akcje:

  • Szkolny Klub Sportowy (SKS
    

   Program ten to systemowe działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym. Program realizowany jest w środowisku szkolnym. Jego głównym celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, inwestycja w kadry nauczycielskie prowadzące atrakcyjne zajęcia sportowe, budowa systemu identyfikacji utalentowanych uczniów, którzy mogą zostać skierowani do sekcji sportowych.