• W poszukiwaniu wiedzy i doświadczeń - Włochy 2023/2024

    • 5 lutego 2024 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000139340 pt.
     „W poszukiwaniu wiedzy i doświadczeń” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

     W dniu 5 lutego 2024 r. odbędzie się spotkanie z uczniami szkoły, na którym koordynator projektu przedstawi informacje o programie oraz zasady rekrutacji.

      

     1. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalu, którzy w roku szkolnym 2023/24 uczęszczają do klas szóstych, siódmych oraz ósmych.
     2. W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani wezmą udział w zagranicznej mobilności edukacyjnej, która odbędzie się we Włoszech w terminie 19.05-01.06.2024 r.
     3. W ramach projektu uczniowie zakwalifikowani do udziału brać będą udział w zajęciach przygotowawczych do mobilności, zajęciach w szkole partnerskiej oraz zaplanowanym programie kulturowym, ewaluacji oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.
     4. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez uczestnika Regulaminu Uczestnictwa, Regulaminu Rekrutacji oraz wszystkich niezbędnych dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją działań projektu.
     5. Szkoła zapewnia uczestnikom projektu bezpłatny transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełne ubezpieczenie w trakcie realizacji zagranicznej mobilności edukacyjnej.
     6. W trakcie trwania mobilności edukacyjnej opiekunami uczestników będą nauczyciele, którzy zaangażowani zostaną w projekt.

     Wyjazd edukacyjny jest bezpłatny dla młodzieży.

      

     Każdy uczeń, który będzie chciał wziąć udział w rekrutacji jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, złożenia go w gabinecie pedagoga szkoły, a także zapoznania się i podpisania Regulaminu Uczestnictwa oraz Regulaminu Rekrutacji (w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych).

     Zgłoszenia chętnych uczniów należy składać osobiście do dnia 9 lutego 2024 r.

     Komisja Rekrutacyjna spośród złożonych formularzy na podstawie przyznanych punktów wyłoni 30 uczestników projektu.

      

     Harmonogram rekrutacji:

       - 5.02.2024 r. – rozpoczęcie rekrutacji,

       - 5.02.2024 r. – spotkanie informacyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie,

       - 9.02.2024 r.  – zamknięcie zgłoszeń,

       - 26.02.2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji,

       - 1.03.2024 r. – możliwość składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie