• Klauzula informacyjna

    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż:

    1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, z siedzibą ul. Piwna 20, 87-820 Kowal – reprezentowana  przez  dyrektora szkoły.

    2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszej szkole Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl.

    3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

    a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

    b)  dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

    c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie
    z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

    4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina i Miasto Kowal ubezpieczyciel, inne na wniosek, np. Policja, Sąd, GOPS.

    5. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. W ramach prowadzenia nauczania zdalnego przez szkołę za pomocą usługi Teams, poddostawca tej usługi -  firma Microsoft Corporation wykorzystuje serwery umieszczone w krajach trzecich (m.in. w USA, Australii, Wielkiej Brytanii), w takim przypadku firma ta w ramach stosowanych  klauzul umownych  zapewnia, że  przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem  odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa.

    6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach prawa, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

    8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub  opiekunów prawnych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów Szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b – 3c wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.

    10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
  • Logowanie