• Dodatkowe zajęcia dla uczniów

      

      

     Od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu odbywać się będą dodatkowe zajęcia dla uczniów.

      

     W ramach projektu RPKP. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja; Numer działania RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe; Poddziałanie: RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne; tytuł projektu: „Rozwijamy kompetencje w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu – II edycja”, numer umowy projektu UM_WR.433.1.016.2022;
     Całkowita wartość projektu wynosi : 464219,69,00 zł., dofinansowanie projektu wynosi : 440969,69 zł.

      

     Dzięki dofinansowaniu uczniowie będą mogli korzystać z:

     ·      zajęć dydaktyczno - wyrównawczych (matematyki, geografii, fizyki, języka angielskiego, przyroda)

     ·      zajęć rozwijających (matematyki, fizyki, geografii)

     ·      koła zainteresowań ( przyroda, TIK, biologia)

     ·      zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, psychoedukacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, indywidualnego poradnictwa psychologicznego

     ·      z zajęć doradztwa zawodowego

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 90 uczniów, świadomości edukacyjno-zawodowych wśród 20 uczniów, rozwinięcie w Szkole Podstawowej w Kowalu zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych wśród nauczycieli.

     Ponadto w ramach projektu doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
   • tel. (054) 284-23-17

    Numery wewnętrzne:

    -10-Sekretariat
    -11-Dyrektor Szkoły
    -12-Z-ca Dyrektora Szkoły
    -13-Administracja
    -14-Księgowość
    -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
   • ul. Piwna 20
    87-820 Kowal
    87-820 Kowal
    Poland
  • Logowanie