• Spotkanie z policjantem

     • 28 września 2021 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z policjantami. Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcili do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe, przestrzegali również przed zabawami w pobliżu jezdni. Nasi Gości wspomnieli o sposobach radzenia sobie z różnymi zagrożeniami mogącymi spotkać najmłodszych. Dzieci odpowiadały na pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeszły praktyczny sprawdzian przechodzenia przez jezdnię. Ogromną atrakcją była możliwość obejrzenia radiowozu od środka i mierzenie kamizelki kuloodpornej. Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktyczno- wychowawczego naszej szkoły.

     • Pielgrzymka do Lichenia

     • W piątek 24 września młodzież klas VIII wzięła udział w diecezjalnej pielgrzymce do Lichenia. Spotkanie w tym roku odbywało się pod hasłem,, Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu ewangelizacyjnym, a następnie w Mszy Świętej, której przewodniczył ks. biskup Krzysztof Wętkowski.

       

     • Ogłoszenie o naborze - nauczyciele

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego

      Planowany termin przyjęcia do pracy –  1 października 2021 r.

      Charakter pracy – nauczyciel wspomagający dla ucznia klasy IV (uczeń z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym) – oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne.

      Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575 z późn. zm.).

      Wymagania stawiane kandydatom:

      posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym (studia z zakresu oligofrenopedagogika)

      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

      posiada obywatelstwo polskie

      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych

      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

      nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

      Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

      ocena złożonych dokumentów

      rozmowa kwalifikacyjna

      badania lekarskie

      Wymagane dokumenty:

      podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalu

      świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

      dokument potwierdzający posiadane wykształcenie

      dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne

      dokumenty stwierdzające przygotowanie pedagogiczne

      wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu z siedzibą w Kowalu , ul. Piwna 20; 87-820 Kowal, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1)”.

      Termin składania dokumentów: do dnia 30 września 2021 r.

      Dokumenty należy składać:

      drogą elektroniczną - email: spkowal@kowal.eu 

      za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Piwna 20; 87-820 Kowal (liczy się data wpływu do jednostki).

      Dokumenty złożone po terminie 30.09.2021 r. nie będą rozpatrywane.

      Informacji w zakresie rekrutacji udziela sekretariat szkoły:

      osobiście w siedzibie: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. Piwna 20; 87-820 Kowal

      telefonicznie: (054) 284-23-17 

      O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.

       

       

     • Klasy ósme na filmie "Mistrz"

     • Uczniowie klas ósmych wraz z opiekunkami - p. Urszulą Bronikowską, p. Marzeną Ryniecką i p. Katarzyną Janicką - 22 września w Multikinie we Włocławku obejrzeli film pt. " Mistrz" w reżyserii Macieja Barczewskiego. Obraz przedstawia wstrząsającą historię człowieka, który w nieludzkich warunkach pozostał empatyczną osobą. Swą postawą Pietrzykowski pokazał, że nawet w obliczu śmierci nie należy tracić nadziei. Historia boksera, przebywającego w obronie Auschwitz, wzruszyła wszystkich i długo jeszcze po opuszczeniu kina młodzi ludzie dzielili się wrażeniami dotyczącymi życia w obozie oraz heroicznej postawy więźniów udowadniających, iż nawet w najokrutniejszych okolicznościach można nie poddawać się i uparcie walczyć o to, by pozostać człowiekiem.

     • Sprzątanie świata 2021

     • Już po raz 28 odbyła się w Polsce akcja „Sprzątanie Świata”. W tym roku przebiegała pod hasłem:
      MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ. Społeczność Szkoły Podstawowej w Kowalu również wzięła
      w niej udział. W tym roku skupiliśmy się na aspekcie edukacyjnym młodego pokolenia. Uczniowie
      uczestniczyli w prelekcjach dotyczących hierarchii postępowania z odpadami. Przeprowadziły je
      p. Maria Palińska z WCEE i p. Jadwiga Wiśniewska. Szczególną uwagę zwróciły na selektywną
      zbiórkę odpadów oraz przemyślane robienie zakupów. Każdy z nas produkuje odpady, ale czy odpad
      stanie się surowcem do produkcji nowych rzeczy, czy zostanie wykorzystany ponownie, czy stanie
      się śmieciem, zależy tylko od nas, od tego jak z nim postąpimy. Uczestnicy prelekcji mogli
      zauważyć, że robiąc codzienne zakupy, dokonując wyboru produktów, które oferuje rynek
      wpływamy na ilość produkowanych odpadów. Musimy być świadomymi konsumentami
      zwracającymi uwagę na ilość powstających odpadów. Podczas zajęć każdy uczestnik otrzymał
      zawieszkę z widniejącym na niej hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”, którą samodzielnie ozdobił.


      Wzorem lat ubiegłych wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczkach do lasu. Prócz
      zachwytu bycia z sobą, podziwiania przyrody i urzekającego leśnego powietrza uczestnicy wyjazdów
      skupiali też uwagę na nienaturalnych elementach lasu. A było ich niemało. Puszki, butelki szklane
      i plastikowe, opakowania po słodyczach, maseczki itp. Wszystko zostawione przez
      „pseudoturystów”. Uczniowie zostali uświadomieni przez nauczycieli i leśnika – p. Katarzynę
      Woźniak o zgubnym wpływie śmieci na zdrowie leśnych zwierząt i wzrost roślin. Nie bez znaczenia
      jest wrażenie estetyczne zaśmieconych miejsc dla ludzi odwiedzających las. W lesie każdy odpad
      komunalny jest śmieciem.


      Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły nigdy nie będą zaśmiecać lasu!

     • „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”

     • Szkoła Podstawowa w Kowalu przystąpiła do projektu „Mała retencja – więcej wody dla przyrody”, który realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przedsięwzięcia uczniowie wzięli udział w warsztatach w szkole na lekcji geografii, a klasa 7c uczestniczyła 21.09.2021 r. w zajęciach  terenowych pod opieką p. Jadwigi Wiśniewskiej, p. Katarzyny Janickiej i p. Emili Zasady.  Pan Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek przedstawił uczniom zasady małej retencji, a także rośliny i zwierzęta występujące na danych obszarze. Pierwszym punktem wycieczki było Nadleśnictwo Włocławek oraz zastawka mieszcząca się przy Nadleśnictwie, następnie stacja meteorologiczna przy Leśnictwie Przyborowo oraz Leśnictwo Szkółkarskie Dzilno, gdzie Leśniczy p. Katarzyna Wożniak przedstawiła działalność szkółki i przygotowała dla grupy ognisko.  

     • NAUCZYCIELE Z NASZEJ SZKOŁY UHONOROWANI ODZNACZENIAMI PAŃSTWOWYMI I RESORTOWYMI

     • Z uwagi na sytuację epidemiczną w roku 2020 nie było możliwości zorganizowania uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na których nauczycieli i pracowników oświaty odznaczono medalami państwowymi i resortowymi. Biorąc pod uwagę zniesienie ograniczeń dotyczących min. organizacji konferencji w czwartek, 16 września 2021r. w Auli Seminarium Duchownego we Włocławku odbyła się uroczysta gala wręczenia odznaczeń pracownikom szkół i placówek oświatowych regionu włocławskiego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika.

      Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Medale za Długoletnią Służbę jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu następująco:

      -Złoty Medal - mgr Danuta Zbonikowska

      -Srebrny Medal - mgr Marzena Ryniecka

      -Brązowy Medal- mgr Robert Stranc

      Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Minister Edukacji Narodowej przyznał następująco:

      -mgr Emila Zasada - Medal Komisji Edukacji Narodowej

      -mgr Marta Ziółkowska - Medal Komisji Edukacji Narodowej

      Gratulujemy Państwu i życzymy kolejnych sukcesów w życiu zawodowym.

     • 800 800 605 - ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”

     • Od poniedziałku, 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

      Po okresie izolacji wielu młodych ludzi musi sobie poradzić od nowa z różnego rodzaju relacjami i związanymi z tym emocjami. Niejednokrotnie dzieci są ofiarami przemocy i agresji – słownej, a także fizycznej ze strony rówieśników lub dorosłych, są coraz bardziej samotne, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii dzieci będą mogły skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

      Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci infolinii „Pomagamy” są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła ją otrzymać.

      W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

      Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo

     • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

     • 1 września br. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/2022. W uroczystości oprócz uczniów, wielu rodziców i nauczycieli udział wzięli burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Pasiecki, proboszcz parafii Kowal Piotr Głowacki. Radę rodziców reprezentowała p. Emilia Pułanecka.

      W swoim wystąpieniu dyrektor Anna Prokopiak – Lewandowska omówiła zasady funkcjonowania szkoły w warunkach trwającej pandemii COVID-19. Omówiła wytyczne MEiN i MZ oraz przypomniała procedury funkcjonowania szkoły w dobie pandemii, w tym ich najważniejsze zasady takie jak: Dezynfekcja, Dystans, Higiena, Maseczka, Wietrzenie.

      Dyrektor przedstawiła także programy, w jakie szkoła zaangażowała się, i jakie zostaną wdrożone w szkole w nowym roku w tym:

      - „Akcja szczepień” - dla uczniów od 12 roku życia;

      - Aktywny powrót uczniów do szkoły i Sport Kluby – dodatkowe zajęcia sportowe;

      - Program „Poznaj Polskę” – organizacja wycieczek szkolnych;

      - Projekt „Zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie z nauki zdalnej” – dodatkowe zajęcia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      Celem wszystkich programów jest wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Pani dyrektor przypomniała także o oferowanym przez szkołę wsparciu z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na koniec życzyła wszystkich uczniom nauczycielom i pracownikom szkoły owocnego roku, żywiąc nadzieję iż uczniowie nie będę musieli doświadczyć powrotu do nauki zdalnej.

      Życzenia  na nowy rok szkolny złożył także całej społeczności szkolnej burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który wyraził nadzieję że rok szkolny 2021/2022 będzie czasem normalnej, a nie zdalnej nauki. Zaapelował też do rodziców, aby zechcieli szczepić swoje dzieci przeciw Covid-19. Na około 1900 osób zaszczepionych w Kowalu przeciw koronawirusowi nie było przypadku, aby ktoś z powodu szczepienia poważnie zachorował. Póki co, nie ma skuteczniejszej metody walki z koronawirusem niż szczepienie. Powiedział, że jego zdaniem trzeci rok szkolny bez normalnej nauki stanowi wielkie zagrożenie dla przyszłości naszych uczniów. Szkole życzył aby także w rozpoczynającym się roku szkolnym osiągane wyniki nauczania były równie dobre jak w minionych latach, kiedy szkoła podstawowa w Kowalu zajmowała miejsce w pierwszej dziesiątce spośród wszystkich 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

      Z kronikarskiego obowiązku dodajmy że w roku szkolnym 2021/2022 naukę w szkole podstawowej w Kowalu będzie pobierać 336 uczniów, w tym 44 pierwszoklasistów. Opiekę nad dziećmi będzie sprawować 35 pedagogów. Natomiast do przedszkola miejskiego uczęszczać będzie 106 dzieci nie tylko z Kowala, ale także z okolic naszego miasta. Opiekę nad nimi sprawować będzie 8 nauczycieli oraz logopeda - na pół etatu. Na dzieci wracające po wakacjach do szkoły i przedszkola czekały odnowione i gruntownie wysprzątane szkoła i przedszkole.  W budynku szkoły, jak zawsze w okresie wakacyjnym, udało się przeprowadzić liczne remonty, takie jak: odnowienie holu szkoły, remont sanitariatu oraz korytarza na parterze budynku, i wiele prac remontowych w salach lekcyjnych. Dzięki wsparciu Rady Rodziców kolejna sala lekcyjna została wyposażona w nowe meble, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim pracownikom Inspektoratu Edukacji i Sportu za wielkie zaangażowanie w przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego.

       

       

      http://www.kowal.eu/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=7&dzialy=7&artykul=1286&akcja=artykul

     • Informacje dla rodziców

     • W roku szkolnym 2021/2022 można wykupić dla dziecka ubezpieczenie szkolne - składka 40 zł. Szczegóły dotyczące warunków ubezpieczenia otrzymają rodzice na wywiadówce 23 września.

       

      Składka na Radę Rodziców:

      1 dziecko-50 zł

      2 dziecko-20 zł

      3 i koleje dziecko zwolnione z opłaty

       

      Wszystkich wpłat można dokonywać w sekratariacie szkoły. 

     • Szczepienia uczniów od 12 roku życia - spotkanie z rodzicami

     • Szanowni Rodzice,

      Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji w miesiącu wrześniu szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia akcji szczepień dla uczniów od 12 roku życia. Pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne (tzw. tydzień informacyjny). W tym czasie odbędą się lekcje związane z tym tematem. Rodziców zainteresowanych szczepieniem swoich dzieci zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 2 września 2021 r. (czwartek) - Aula Szkoły.

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
    • tel. (054) 284-23-17 Numery wewnętrzne: -10-Sekretariat -11-Dyrektor Szkoły -12-Z-ca Dyrektora Szkoły -13-Administracja -14-Księgowość -15-Inspektorat Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kowal
    • ul. Piwna 20 87-820 Kowal 87-820 Kowal Poland
   • Logowanie